2019 ಠ† ®à³ ಸೠಟೠ‡ ಡನೠಪೠಠ° ದಠ°

2020/08/14

‡ - ° à³ ‡ ಟೠ®à³ ಸೠಠಠೠಪೠಎವಿ ®à²¤à³ ತೠಸಿಸೠಟಮೠಸೠ• à³ € ಠ• ಠ° ಠ£ ಠ• ಠ• ಾಠ- ವಿಶೠವದ ಅ ತಿದೊಡೠಡ ° ದಠ° ೠಶನವಾಠಿದೠ. 2019 ಠ° ಠ† ತಿಯೠಠ«à³ ಠ° ವಠ5 ಠ° ಿಂದ 8 ಠ° ವಠ° à³ à³ —À³ † † ° à³ â € ®à³ ಸೠಟಠ° à³ â € ೮ೠ⠀ ಲಿ ನಡೠ†, ಮತೠತೠಪೠಠ° ದಠ° ೠತ೮ತೠತೠ- ವವಠ° £ ಿ ಎಠ° ಲೠವಠ° à³ † ಠ- ಡದಾಠ-.ಎಸೠ⠀ Œà² ‡ ಯಲೠಲಿ ಲೈಟೠ⠀ ° à³ ° ಠದೠಠ‡ ದೠ‡ ®à³Šà²¦à²²à²²à³. ಪೠಠ° ತಿ ಬಾಠ° ಿಯೠ‚ನಮಠ- ವಿà²à²¿à²¨à³ ಠಅ ನà³. ಈ ®à²¯à²¦à²²à³, ಪೠಠ° ದಠ° ೠಿಸಿದ ಿಸಿದ 3 ‰ ತೠಪನೠ- ನೠ† ° ಟಾಠ:

ಪಿ 3.91 ಒಳಾಂಠ- x x 500x500 ಬಾಡಿಠ- ೠಠ° ದಠ° à³

ಪಿ 3.9-7.8 ಪಾಠ° ದಠ° ೠಶಠ• ಎಲೠ° ದà²

2 ಠ• ಾಲಮೠಎಲೠಠ‡ ಡಿ ಪೠಠ° ದಠ°ಪೠ° ದಠ° ೠಶನದಲೠಅ ನೠ‡ • ಹಳೠಸೠ° ನೠನೠà²à³ ಟಿಯಾಠ- ಂಬಾ ಠ· ಪಟೠದೠ‡ ವೠ† ®à²¤à³ ತೠಹೊಸ ಸೠ° ನೠದೠಠ• ೊಳೠಳಲೠಸಂತೠ‹à² · ಪಡೠತà³. ಠ- ೠಠ° ಾಹಠ• ಠ° ಿಠ- ೮ೠಠ- ®à³ ಠ- - ೠದಠ° ಠ• ೠಠ° ಿತೠನಡೠಠಒಠ… ®à³‚ಲೠಯವಾದ… ವಠ• ಾಶವಾಠ-. ಅ ವಠ° ಸಲಹೠ† ಯೠ- ತಠ† ಠ- ನೠಒದಠ- ತà³.